Όροι χρήσης 

 

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο genikiantigrafiki.gr. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση σε αυτόν και τη χρήση του. Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστοχώρο και η χρήση του όπως και η αγορά προϊόντων, βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από εσάς.

H επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε υπεύθυνος/η για τη χρήση του. H επιχείρηση δεν θεωρείται υπεύθυνη εάν ο ιστοχώρος χρησιμοποιείται από τους χρήστες του με τρόπο που αντίκειται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας.

Συγκεκριμένα, είστε υπεύθυνος/η για τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που δεν είναι ορθά, είναι ψευδή ή αφορούν τρίτους (σε περίπτωση που οι εν λόγω τρίτοι δεν έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους), όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η επιχείρηση έχει υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες, όπως αναφορικά και όχι περιοριστικά πληροφορίες ως προς τις ιδιότητες των προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και ως προς την επάρκεια αυτών σε συγκεκριμένες περιόδους.

Ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστοχώρος θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση του ιστοχώρου, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@genikiantigrafiki.gr.

Ταυτόχρονα, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας για υπηρεσίες Διαδικτύου ή να ελέγξετε εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο Ιστού είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ

H επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοχώρου της και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στον ιστοχώρο ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου για να έχει ένας επισκέπτης/χρήστης πρόσβαση σε κάποιες προσφορές, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος του genikiantigrafiki.gr.

Ωστόσο, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, είναι πιθανόν να του ζητηθεί η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του genikiantigrafiki.gr για την παροχή των προϊόντων.

Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές με email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Στην περίπτωση αυτή ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται ορθά και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοχώρου, όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους.

Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Με την εγγραφή του στο genikiantigrafiki.gr ο χρήστης συναινεί ότι τα προσωπικά του στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου εξουσιοδοτήσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Oι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο genikiantigrafiki.gr, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν

β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες

γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε τη διαγραφή των στοιχείων τους στέλνοντας email στο info@genikiantigrafiki.gr.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η επίδοση των προϊόντων πραγματοποιείται με παραλαβή από την έδρα μας στην οδό Νικολάου Γκύζη 16,   Αθήνα  .

Στην περίπτωση που επιθυμείτε διαφορετικό τρόπο παράδοσης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@genikiantigrafiki.gr, ώστε να σας πληροφορήσουμε για τους εναλλακτικούς τρόπους παράδοσης και τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ως προς την παράδοση των προϊόντων, ακόμα και εάν έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης, παρά μόνο εάν αυτές οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια της ιδίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Λόγω του εξατομικευμένου χαρακτήρα των προϊόντων, με βάση τη νομοθεσία, δεν παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής τους ή το δικαίωμα υπαναχώρησης για οποιοδήποτε λόγο.

Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε και χωρίς καμία επιβάρυνση, προϊόντα ελαττωματικά ή διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε. Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην εταιρία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα και να μη φέρουν αλλοιωμένη συσκευασία. Σε περίπτωση που το ελάττωμα μπορεί να διορθωθεί, η εταιρία θα προβεί πρώτα στην επιδιόρθωση των προϊόντων. Αντικατάσταση αυτών θα γίνεται μόνο στην περίπτωση που το ελάττωμα δεν επιδέχεται επιδιόρθωσης.

Δεν θεωρείται ελάττωμα και η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει, εάν αυτό οφείλεται σε αρχεία που έχουν αποσταλεί από τον πελάτη, ή σε αρχεία που έχουν τύχει έγκρισης του πελάτη.

Τυχόν αποκλίσεις προϊόντων με εκείνα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες δεν αποτελούν ελάττωμα και δεν στοιχειοθετούν λόγο αντικατάστασης αυτών.

ΤΙΜΕΣ- ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σε περίπτωση παραγγελιών μεγάλου ποσού απαιτείται προκαταβολή πριν την έναρξη των εργασιών και εξόφληση με την παράδοση αυτών. Οι όροι και οι χρεώσεις θα σας αποσταλούν πριν την έναρξη με έγγραφη συμφωνία, την οποία και πρέπει να αποδεχθείτε ώστε να ξεκινήσει η παραγγελία σας.